Menu

Regulamin

Scroll down

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie www.jobtips.pl przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą J&J Advisory (adres prowadzenia działalności: 02-972 Warszawa, ul. Branickiego 11), REGON 147449648, NIP 1181963842.
 2. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
1) Usługodawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą J&J Advisory (adres prowadzenia działalności: 02-972 Warszawa, ul. Branickiego 11), REGON 147449648, NIP 1181963842.
2) Administrator – Usługodawca lub podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników, któremu Usługodawca powierzył wykonywanie tych czynności,
3) Serwis Rozliczeniowy – oznacza, PayU, Paypal lub inne serwisy płatności on-line za Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przez dany serwis płatności,
4) Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych), w tym konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której zgodnie z przepisami ustawy przysługuje zdolność prawna, korzystająca z Serwisu i Usług,
5)  Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
6) Sekcja Płatna – określona treść, materiał lub część lub usługa dostępna na stronie www.jobtips.pl, do której dostęp Usługodawca oferuje Użytkownikom po uiszczeniu stosownej Opłaty za pośrednictwem Serwisu Rozliczeniowego,
7) Opłata – opłata za korzystanie z Usług lub Sekcji Płatnej, uiszczana przez Użytkownika na podstawie Umowy według obowiązującej u Usługodawcy Tabeli Opłat zamieszczonej w Serwisie,
8) Konto Użytkownika – panel administracyjny przydzielony Użytkownikowi przez Usługodawcę na potrzeby rejestracji w Serwisie i realizacji Umowy, zawierający dane Użytkownika, służące do realizacji Usług lub korzystania z Sekcji Płatnej, w tym dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika w procesie rejestracji,
9) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, do którego dostęp jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość podłączenia z publiczną siecią Internet utworzony i prowadzony przez Usługodawcę, zawierający w sobie Sekcję Płatną, do której dostęp Użytkownika jest możliwy po dokonaniu odpowiedniej rejestracji i uiszczeniu Opłaty przez Użytkownika,
10) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Serwisu, określone w Regulaminie, do których Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez zawarcie Umowy i uiszczenie Opłaty na rzecz Usługobiorcy,
11) Umowa – zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowa o świadczenie Usług na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

II. Rejestracja w Serwisie i Zawarcie Umowy

 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.jobtips.pl w zakładce „rejestracja”.
 2. Rejestracja polega na podaniu przez Użytkownika informacji, w tym danych osobowych Użytkownika, niezbędnych do zawarcia Umowy i należytego świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika,
 3. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z:
1) podaniem adresu e-mail w polu znajdującym się w Serwisie,
2) udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, w tym także Administratora, w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, w tym Sekcji Płatnej,
3) o ile taka zgoda zostanie udzielona przez Użytkownika – udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów i usług podmiotów trzecich, z którymi współpracuje Usługodawca, oraz z udzieleniem zgody na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail, stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
4) akceptacją Regulaminu wraz z Tabelą Opłat oraz polityką prywatności Usługodawcy.
5) Korzystanie z niektórych części Serwisu może się odbywać bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie, jednakże każdorazowo oznacza akceptację postanowień Regulaminu. W przeciwnym wypadku Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu. Dostęp do Sekcji Płatnej Serwisu może się odbywać wyłącznie po dokonaniu rejestracji Użytkownika i uiszczenia odpowiedniej Opłaty.
6) Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną od Usługodawcy, potwierdzającą dokonanie rejestracji oraz dane potrzebne do aktywacji dostępu do Konta Użytkownika i korzystania z Usługi i Serwisu (login oraz hasło). Hasło ma charakter poufny. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jego udostępnienie osobom trzecim.

III. Zakres i charakter dostępu do Serwisu

 1. Usługodawca świadczy usługę dostępu do Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikowi zapoznawanie się z ich treścią, będącą usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), obejmującą możliwość dostępu do Sekcji Płatnej Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem Sekcji Płatnej, jest nieodpłatne. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę oraz akceptuje fakt, iż dostęp do Sekcji Płatnej jest możliwy wyłącznie po uiszczeniu odpowiedniej Opłaty. Dostęp Użytkownika do Sekcji Płatnej po rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy jest niemożliwy i Użytkownik nie będzie uprawniony do korzystania z Usługi lub dostępu do Sekcji Płatnej.
 3. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z udzieleniem przez Usługodawcę (jako licencjodawcę) niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści Serwisu wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika (jako licencjobiorcy), zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet oraz serwera. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z licencji za pomocą maksymalnie 3 (trzech) różnych urządzeń z dostępem do Internetu, jeżeli nie wiąże się to z przekazaniem danych potrzebnych do korzystania z Serwisu osobom trzecim.
 4. Bieg okresu obowiązywania dostępu do Sekcji Płatnej rozpoczyna się od chwili uiszczenia płatności za dostęp do Sekcji Płatnej.
 5. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy, że treść zamieszczona w Serwisie, w tym Sekcji Płatnej, stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych lub uprawnień licencyjnych Usługodawcy oraz, że podlegają one ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz Regulaminie.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z Sekcji Płatnej w zakresie wykraczającym poza zapoznanie się z treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz poza zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich Usługodawcy i może pociągnąć odpowiedzialność cywilną lub karną Użytkownika. Za takie działanie uznaje się w szczególności:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie treści Sekcji Płatnej, w tym umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechnianie w inny sposób w całości lub części bez pisemnej zgody Usługodawcy,
2) umieszczanie odesłań do strony internetowej Sekcji Płatnej w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Sekcji Płatnej Usługodawcy,
3) zwielokrotnianie treści Sekcji Płatnej na nośnikach oraz rozpowszechnianie lub wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie opracowań treści Sekcji Płatnych Usługodawcy, dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami,
5) realizowanie nadań wykorzystujących treści Sekcji Płatnych Usługodawcy, zarówno w całości jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub podmiotami praw pokrewnych.
 1. Zamieszczone w Serwisie oznaczenia handlowe oraz oznaczenia handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Serwisie, są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa.
 2. Dozwolone jest korzystanie z Sekcji Płatnej w zakresie dozwolonym przepisami prawa, a w przypadku cytowania fragmentów treści Sekcji Płatnej niezbędne jest każdorazowe podanie źródła, linku oraz wskazanie Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek inne korzystanie z treści Sekcji Płatnych nie objęte postanowieniami niniejszego Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego wykorzystania określony przepisami prawa, wymaga udzielenia przez Usługodawcę uprzedniej zgody.
 4. Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome oraz akceptuje, że jakiekolwiek treści zamieszczone w Serwisie, w tym w Sekcji Płatnej, nie stanowią wytycznych, zaleceń, gwarancji ani rekomendacji do zachowań Użytkownika i nie mogą stanowić podstawy do faktycznych decyzji Użytkownika o charakterze prawnym, ekonomicznym, w tym inwestycyjnym, lub społecznym z powołaniem się na treść Serwisu.

IV. Zasady płatności, udostępniania Usług i dostępu do Sekcji Płatnej

 1. Aktywacja dostępu do Sekcji Płatnej oraz świadczonych Usług następuje po uiszczeniu stosownej Opłaty.
 2. Wysokość Opłaty może zostać uzależniona od rodzaju wnioskowanego przez Użytkownika dostępu do Sekcji Płatnej lub rodzaju Usługi, wyboru formy płatności, czy okresu dostępności do Sekcji Płatnej czy świadczonej Usługi.
 3. Wysokość Opłaty zamieszczona jest w Serwisie przy opisach zakresów dostępu do Sekcji Płatnej i świadczonych Usług. Wskazane Opłaty zawierają informację o podatku VAT i przedstawiane są w złotych polskich (PLN). Ceną ostateczną będącą elementem Umowy zapewniającej dostęp do Sekcji Płatnej lub określonej Usługi, jest Opłata wskazana w chwili wnioskowania o dostęp do Sekcji Płatnej lub określonej Usługi. Płatność jest pobierana z góry.
 4. Aktualizacja Tabeli Opłat nie stanowi zmiany Regulaminu, ani Umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
1) przelew internetowy (e-przelew) – płatność wykonywana jest przez Użytkownika z konta bankowego on-line, za pośrednictwem Serwisów Rozliczeniowych, zakres i wykaz banków, sposobów płatności obsługiwanych przez Serwisy Rozliczeniowe znajduje się w Serwisie lub na stronach internetowych (www) Serwisów Rozliczeniowych,
2) karta kredytowa – płatność wykonywana przez Użytkownika z użyciem jego karty kredytowej za pośrednictwem Serwisów Rozliczeniowych.
 1. Informacje na temat wpłat, regulaminy Serwisów Rozliczeniowych, szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji, znajdują się na stronach internetowych (www) Serwisów Rozliczeniowych.
 2. Autoryzacja transakcji zapłaty kartami kredytowymi dokonywana jest przez dany Serwis Rozliczeniowy przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzone do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do Serwisu Rozliczeniowego. Usługodawca nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych, którymi dokonywane są płatności.
 3. Dany Serwis Rozliczeniowy odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych mu przez Użytkownika w celu zrealizowania płatności za pośrednictwem Serwisu Rozliczeniowego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Usług lub zmiany treści zawartej w Sekcji Płatnej oraz przeprowadzania akcji promocyjnej, jednakże bez uszczerbku praw Użytkowników w zakresie dostępu do Sekcji Płatnej lub określonej Usługi, za które została wniesiona Opłata na dotychczasowych zasadach.

V. Odstąpienie od Umowy. Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług lub dostępu do Sekcji Płatnej przed upływem 10 (dziesięciu) dni od dnia Zawarcia Umowy.
 2. Użytkownikowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia Umowy, bez konieczności podawania przyczyn, o ile Użytkownik nie rozpoczął korzystania z Sekcji Płatnej lub świadczonych Usług (tj. o ile nie zalogował się do Serwisu po dokonaniu rejestracji i płatności Opłaty za dostęp do Sekcji Płatnej lub świadczonej Usługi).
 3. Do odstąpienia od Umowy dochodzi poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie winno być przesłane na adres do korespondencji Usługodawcy wskazany w Serwisie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym. W razie odstąpienia Umowa uznana jest za niezawartą, Użytkownik będący konsumentem zwolniony jest z zobowiązań, zaś to co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, Opłata wniesiona przez Użytkownika ulega zwrotowi przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
 4. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku zmiany Regulaminu, na podstawie oświadczenia skierowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@jobtips.pl, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia oświadczenia Użytkownika w tej sprawie Usługodawcy.
 5. Użytkownik ma również prawo do rozwiązania Umowy, na podstawie oświadczenia skierowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@jobtips.pl, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia oświadczenia Użytkownika w tej sprawie Usługodawcy. W takim wypadku wniesiona uprzednio Opłata za dostęp do Sekcji Płatnej lub tytułem świadczonych Usług, nie są zwracane na rzecz Użytkownika.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4, Usługodawca dokonuje zwrotu Użytkownikowi Opłaty w części przypadającej proporcjonalnie od dnia upływu okresu wypowiedzenia do upływu okresu obowiązywania dostępu do Sekcji Płatnej lub świadczonej Usługi, za które została wniesiona uprzednio stosowna Opłata. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rozwiązania Umowy.

VI. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Serwisu (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@jobtips.pl z podaniem danych kontaktowych umożliwiających nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej doręczenia Usługodawcy. Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego określenia przyczyny reklamacji oraz okresu, w którym ta przyczyna wystąpiła.
 2. Reklamacje dotyczące płatności w Serwisach Rozliczeniowych rozpatruje dany Serwis Rozliczeniowy za pośrednictwem Usługodawcy. Reklamację dotyczącą płatności Użytkownik składa pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@jobtips.pl z podaniem danych kontaktowych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, w tym: adres zamieszkania, numer telefonu/adres e-mail oraz numer, kwotę i datę transakcji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej doręczenia Usługodawcy.
 3. Usługodawca weryfikuje zasadność reklamacji i informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji lub na adres do korespondencji wskazany przez Użytkownika.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę złożoną przez Użytkownika będącego konsumentem, Usługodawca doprowadzi Usługę do stanu zgodnego z Umową w najkrótszym możliwie terminie, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownik zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego nie może żądać spełnienia określonych tam zobowiązań albo jeżeli Usługodawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, lub gdy realizacja tych zobowiązań napotka na znaczne niedogodności, ma on prawo odstąpić od Umowy; od Umowy nie można odstąpić, gdy podana przez Użytkownika przyczyna reklamacji jest nieistotna.
 5. Jeżeli reklamacja Użytkownika niebędącego konsumentem zostanie uznana, Usługodawca doprowadzi w miarę możliwości Usługi do stanu zgodnego z Umową.
 6. Usługodawca poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres do korespondencji wskazany przez użytkownika.

VII. Ochrona danych osobowych Użytkowników

 1. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych Użytkownika, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji dostępu Użytkownikowi do Serwisu, w tym Sekcji Płatnej i świadczonych Usług.
 2. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych produktów i usług podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, a także do żądania usunięcia danych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 5. Użytkownik dodatkowo w trakcie rejestracji w Serwisie, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) od Usługodawcy. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie ofert m.in. dotyczących Usług oraz innych materiałów marketingowych.
 6. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku rejestracji w Serwisie lub później w zakresie aktualizacji danych zawartych w Serwisie, w tym danych osobowych podawanych przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Rozliczeniowego.

VIII. Zakres odpowiedzialności

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań mogących skutkować powstaniem jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych treści z Serwisu, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli Opłatę oraz prawa do rozwiązania Umowy przez Użytkowników zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania działania Serwisu wyłącznie ze względu na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Serwisu lub awarię sieci Internet, lub z innych przyczyn stanowiących siłę wyższą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Usługodawca zapewni przywrócenie dostępu do Usług w możliwie najkrótszym terminie, co nie pozbawia Użytkowników roszczeń względem Usługodawcy wynikających z przepisów prawa.
 4. Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie z Serwisu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji do zamierzonych celów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) skutki wynikłe z niewłaściwej  lub niezgodnej z Regulaminem rejestracji Użytkownika,
2) szkody powstałe po stronie Użytkownika wskutek nie zrealizowania dostępu do Serwisu lub nieprawidłowości powstałych w czasie ich realizacji, zaistniałe w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego,
3) następstwa blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze używanym przez Użytkownika,
4) treść reklam i informacji reklamowych, marketingowych oraz innym charakterze, zamieszczonych lub przygotowanych przez podmioty trzecie,
5) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
6) przypadkowe zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika przez Użytkownika,
7) szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, wyjaśniania z Administratorem jakichkolwiek wątpliwości i kierowania zapytań czy uwag bezpośrednio do Administratora.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Użytkowników nie będących konsumentami, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych.
 3. Względem osób - konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ograniczenia czy wyłączenia odpowiedzialności, określone w niniejszym artykule są skuteczne wyłącznie w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach w Serwisie wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty wejścia w życie poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 (czternastu) dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami. Użytkownik który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 14 (czternasto) dniowego okresu wypowiedzenia. Do upływu okresu wypowiedzenia Umowy, Użytkownika obowiązuje dotychczasowa treść Regulaminu.
 2. Serwis www.jobtips.pl może wykorzystywać dla celów oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych tzw. pliki cookie, umieszczane na komputerze Użytkownika po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Aby, mimo wszystko, wyłączyć pliki cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Przeglądarki dają również możliwość skasowania wszystkich bądź wskazanych przez Użytkownika plików cookie znajdujących się na komputerze, bez konieczności ich blokowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu Serwisu. Do Umowy od dostęp do Usług stosuje się polskie prawo.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie Usługodawcy – www.jobtips.pl.

 

 

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko Użytkownika (konsumenta)

Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy Usługodawcy

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy o dostęp do Serwisu www.JobTips.pl

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

lub na konto nr ...........................................................................................................................

 

Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

____________________________

podpis Użytkownika (konsumenta)

 

 

 

 

TABELA OPŁAT

ZA DOSTĘP DO SEKCJI PŁATNEJ SERWISU WWW.JOBTIPS.PL ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

Pytania

Cena

1-20

9,99 PLN

21-40

9,99 PLN

41-60

9,99 PLN

61-80

9,99 PLN

81-101

9,99 PLN

1-101

29,99 PLN